MK II : Les coups et fatalités de tous les persos

Baraka
Double kick 2 fois X (cc)
Spark âß Y
blade swipe ß + Y
Blade Fury ßßß B
Knock Off ßßßß Y (cc)
Lift ßàâà B (k)
Babality àßà B (?)
Clou et pont ààâ X (cc)
Friendship ááàà X (?)
Cage
Shadow Kick ßà A
Uppercut ßâß Y
Low FireBall ßâà B
high FireBall àâß Y
low Blow B+R
Knock Off ààâá (cc)
Torso ââàà B (cc)
Babality ßßß X (?)
Clou et pont âââ X (cc)
Friendship ââââ X (?)
Jax
Energy wave  àâßX
BackBreaker R en l'air (cc)
Ground Smash A * 3 secs
Gotcha àà B...
Multislam Y ... après projection
HeadSmash Y au corps à corps
Clap Maint. B, ààà (cc)
Arms RRRR B (p)
Babality âáâá A (?)
Clou et pont ááâ A (cc)
Friendship ââáá A (?)
Kitana
Fan Throw àà Y+B
Square Wave àâß Y
Fan Swipe ß + Y
Fan Lift ßßß Y
Kiss Maint. A ààâà A (cc)
Knock off RRR X (k)
Babality âââ A (?)
Clou et pont àâà X (cc)
Friendship âââá A (?)
       
Kung Lao
Whirlwind Spin áá A
Teleport âá
Hat Throw ßà B
Bullet Kick â X
Split ààà A (s)
Knock Off Maint. B, ßßàB (cc)
Babality ßßàà X (?)
Clou et pont ààà Y (cc)
Friendship ßßßâ X(?)
Liu Kang
High Fireball àà Y
Low Fireball àà B
Bicycle Kick A * 5 secs
Flying Kick àà X
Uppercut ßâàáß (?)
Dragon âàßß X (cc)
Babality ââàß A (?)
Clou et pont âßàà A (cc)
Friendship àßßß A(?)
Mileena
Roll Attack ßßâ X
Sai Throw Y * 2 secs
Teleport Kick àà A
Man eater X * 2 secs (cc)
Multi-Sai àßà B (p)
Babality âââ X (?)
Clou et pont àâà A (cc)
Friendship âââá X (?)
Rayden
Electrocute Y * 3 secs (cc)
Lightnining Bolt âà B
Dive Attack ßßà
Teleport â á
Shocker A * 3 secs puis R+A... (cc)
Explode Y * 5 secs (cc)
Babality ââá X (?)
Clou et pont áá Y (cc)
Friendship âßàX(?)
       
Reptile
Invisibility ááâ Y
Acide Spit àà Y
Force Ball ßß B+Y
Power Slide ß+R+B+A
Tongue ßßâ B (s)
Invisible ààâ X (cc invisible)
Babality âßß A (?)
Clou et pont ââàà R (cc)
Friendship ßßâ A(?)
 
Sorpion
Spear ßß B
Scissor Takedown àâß A (cc)
Decoy Punch âß Y
Air Throw R en l'air (cc)
Torch áá Y (s)
Slash Maint. Y, âààà (cc)
Toasty ââáá Y (?)
Babality âßß X (?)
Clou et pont ââàà R (cc)
Friendship ßßâ X (?)
Shang Tsung
Baraka ââ A Cage ßßâ B
Jax âàß X  Kitana R R R
Kung Lao ßâß X Liu Kang ßßàà R
Mileena Y * 3 secs Rayden âßà A
Reptile âáâ Y Scorpion áá
Sub Zero àâà Y 1 FireBall ßß Y
2 FireBall ßßà Y 3 FireBall ßßàà Y
Inside Out Maint. X 4 secs (k)
Soul Stealer Maint. R, áâá A (cc)
Kintaro Maint B tt le round + 3 s (k)
Babality ßàâ X (?)
Clou et pont Maint. R, ââáâ (cc)
Friendship ßßâà X (?)
Sub Zero
Deep Freeze âà B
Ground Freeze âß A
Power Slide ß+R+B+A
Ice Grenade Maint. B ßßâà
Super Ice ààâ X (b) àâàà Y (cc)
Babality âßß X (?)
Clou et pont ââàà R (cc)
Friendship ßßâ X (?)